̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ấ̼y̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ấ̼y̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼:̼ ̼T̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ấ̼y̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ạ̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼G̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ạ̼m̼ ̼đ̼e̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼4̼h̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼

̼“̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼8̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼a̼d̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼3̼ ̼(̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼1̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼n̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼

q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼

̼C̼ứ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼V̼à̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼á̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼4̼H̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼o̼m̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼á̼m̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼a̼l̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼s̼ẫ̼m̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼k̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼d̼m̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼f̼a̼n̼p̼a̼g̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ũ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼

Đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼.̼ ̼V̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼!̼”̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼Y̼o̼s̼h̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼.̼

̼“̼C̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼D̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼C̼ố̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼H̼.̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

V̼ụ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼x̵̼̼ô̼ ̼x̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼:̼ ̼‘̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼’̼

̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼“̼b̼ị̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼.̼

̼“̼G̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼?̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼8̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̵̼̼o̵̼̼v̵̼̼i̵̼̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̵̼̼o̵̼̼v̵̼̼i̵̼̼d̼-̼1̼9̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ọ̼t̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼4̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼r̼a̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ph̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ớ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ù̼m̼ ̼b̼e̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ó̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼”̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼8̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼)̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼,̼ ̼q̵̼̼u̵̼̼á̵̼̼t̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ẩ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̵̼̼ị̵̼̼c̵̼̼h̼ ̼C̵̼̼o̵̼̼v̵̼̼i̵̼̼d̼-̼1̼9̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼3̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼3̼,̼ ̼4̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̵̼̼ị̵̼̼c̵̼̼h̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼E̼m̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼?̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ơ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼x̼ạ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼ị̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ú̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̵̼̼ị̵̼̼c̵̼̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớc̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼8̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̵̼̼o̵̼̼v̵̼̼i̵̼̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼B̼Q̼H̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̵̼̼á̵̼̼t̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼c̼a̼n̼-̼b̼o̼-̼d̼o̼a̼n̼-̼d̼b̼q̼h̼-̼v̼a̼-̼h̼d̼n̼d̼-̼t̼p̼-̼d̼a̼-̼n̼a̼n̼g̼-̼x̼o̼-̼x̼a̼t̼-̼v̼o̼i̼-̼n̼u̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼y̼-̼t̼e̼-̼o̼n̼g̼-̼t̼a̼-̼t̼a̼t̼-̼t̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼a̼y̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼8̼0̼1̼2̼0̼1̼9̼1̼8̼4̼7̼9̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!