C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼.̼ô̼.̼n̼g̼ ̼a̼.̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼đ̼m̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼C̼A̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼Đ̼M̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼”̼G̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼M̼,̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼C̼Đ̼M̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼!̼ ̼”̼

̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼L̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼

l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼đ̼m̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

̼L̼u̼ô̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼m̼ơ̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼0̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

P̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼;̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼7̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼“̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼l̼a̼i̼ ̼h̼y̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ổ̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼.̼

̼L̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼ả̼o̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼

̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ĩ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ổ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼ế̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ì̼…̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼

̼C̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼H̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼m̼ó̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼3̼5̼ ̼T̼L̼/̼B̼B̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼H̼.̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼1̼%̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼a̼y̼ ̼h̼o̼a̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼V̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ù̼y̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼”̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼

̼”̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!