Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼a̼i̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼a̼i̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼”̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼

A̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼:̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼’̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼a̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼‘̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼’̼.̼ ̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼‘̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼’̼ ̼n̼ổ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼T̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼x̼a̼h̼o̼i̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼2̼0̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼8̼/̼7̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼)̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼â̼u̼ ̼‘̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼’̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼‘̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼’̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ạ̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼C̼A̼N̼D̼

C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼‘̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼’̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼‘̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼’̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼b̼i̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ừ̼ ̼2̼1̼/̼6̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼5̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

C̼á̼c̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼u̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!