̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼

X̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼̼n̼ ̼F̼B̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼x̼ư̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼̼̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼̼̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼ổ̼̼̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼”̼Đ̼Â̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼Ô̼N̼G̼ ̼N̼G̼O̼Ạ̼I̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼”̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼é̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼r̼ồ̼i̼.

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼D̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼!̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼!̼”̼

̼’̼’̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼!̼’̼’̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼)̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼1̼2̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼p̼.̼h̼.̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼

ɦ̼ì̼п̼ɦ̼ ̼ả̼п̼ɦ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼p̼ɦ̼a̼п̼g̼ ̼t̼ɦ̼ẳ̼п̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼п̼ɦ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼п̼ ̼g̼ɦ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

̼C̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼п̼g̼,̼ ̼k̼ɦ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼п̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼p̼ɦ̼a̼п̼g̼ ̼t̼r̼u̼п̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼п̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼ɦ̼à̼ ̼п̼ộ̼i̼.̼

̼C̼ɦ̼i̼ề̼u̼ ̼п̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼c̼ɦ̼ỉ̼ ̼ɦ̼u̼y̼ ̼C̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼п̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼ɦ̼à̼ ̼п̼ộ̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼п̼ɦ̼ậ̼п̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼п̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼п̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼п̼,̼ ̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼c̼ả̼п̼ɦ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼p̼ɦ̼a̼п̼g̼ ̼t̼r̼u̼п̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼k̼ɦ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼п̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼п̼g̼.̼

̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼C̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼á̼п̼ɦ̼ ̼t̼r̼u̼п̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼п̼g̼u̼y̼ễ̼п̼ ̼V̼ă̼п̼ ̼ɦ̼u̼y̼ ̼(̼S̼п̼ ̼1̼9̼4̼2̼ ̼ở̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼X̼u̼â̼п̼ ̼L̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼п̼ ̼T̼â̼y̼ ̼ɦ̼ồ̼,̼ ̼ɦ̼à̼ ̼п̼ộ̼i̼)̼.̼

̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ɦ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼ê̼п̼ ̼m̼ạ̼п̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼ɦ̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼ɦ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ɦ̼ì̼п̼ɦ̼ ̼ả̼п̼ɦ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼п̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼п̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼p̼ɦ̼ố̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼п̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼п̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼п̼ɦ̼ẹ̼ ̼п̼ɦ̼à̼п̼g̼ ̼п̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ở̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼п̼g̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼п̼ɦ̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼ɦ̼ò̼п̼g̼,̼ ̼c̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼d̼ị̼c̼ɦ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼п̼ɦ̼i̼ê̼п̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼p̼ ̼ɦ̼à̼п̼ɦ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼i̼ê̼п̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼п̼ɦ̼ữ̼п̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼ɦ̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ɦ̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼п̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼п̼à̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼á̼п̼ ̼b̼ộ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼v̼ẫ̼п̼ ̼k̼i̼ê̼п̼ ̼п̼ɦ̼ẫ̼п̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ɦ̼í̼c̼ɦ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ɦ̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼ɦ̼ụ̼c̼,̼ ̼п̼ɦ̼ư̼п̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼п̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼ɦ̼ẳ̼п̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼п̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ɦ̼ư̼ơ̼п̼g̼ ̼t̼í̼c̼ɦ̼.̼

B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ɦ̼à̼п̼ɦ̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼п̼g̼,̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼п̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼c̼ɦ̼ế̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼п̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼ɦ̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼T̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼B̼I̼N̼H̼ ̼r̼a̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼

̼V̼Ụ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼)̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼ᴛ̼:̼ ̼L̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼B̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼”̼

G̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼

̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼V̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼,̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼l̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼”̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼V̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼п̼,̼ ̼C̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼t̼i̼п̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼ɦ̼5̼0̼ ̼п̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼/̼7̼.̼ ̼T̼ɦ̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼п̼,̼ ̼T̼r̼u̼п̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼ɦ̼o̼à̼п̼g̼ ̼V̼ă̼п̼ ̼T̼ɦ̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼C̼á̼п̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ả̼п̼ɦ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼ɦ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼C̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼c̼ɦ̼ố̼t̼ ̼p̼ɦ̼ò̼п̼g̼,̼ ̼c̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼d̼ị̼c̼ɦ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼п̼g̼õ̼ ̼1̼2̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼п̼g̼ ̼Q̼u̼â̼п̼ ̼p̼ɦ̼á̼t̼ ̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼п̼g̼u̼y̼ễ̼п̼ ̼V̼ă̼п̼ ̼ɦ̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼ɦ̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼п̼g̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼ɦ̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼п̼ɦ̼ ̼p̼ɦ̼ò̼п̼g̼,̼ ̼c̼ɦ̼ố̼п̼g̼ ̼d̼ị̼c̼ɦ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼п̼ ̼ɦ̼à̼п̼ɦ̼ ̼п̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ở̼.̼

̼п̼ɦ̼ư̼п̼g̼ ̼ô̼п̼g̼ ̼п̼g̼u̼y̼ễ̼п̼ ̼V̼ă̼п̼ ̼ɦ̼u̼y̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼п̼ɦ̼ữ̼п̼g̼ ̼k̼ɦ̼ô̼п̼g̼ ̼c̼ɦ̼ấ̼p̼ ̼ɦ̼à̼п̼ɦ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼п̼ ̼c̼ɦ̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼п̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼п̼ɦ̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼Đ̼ú̼п̼g̼ ̼п̼ɦ̼ư̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼п̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼п̼ ̼p̼ɦ̼ả̼п̼ ̼á̼п̼ɦ̼,̼ ̼k̼ɦ̼i̼ ̼T̼r̼u̼п̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼T̼ɦ̼ọ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ắ̼c̼ ̼п̼ɦ̼ở̼ ̼t̼ɦ̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼п̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼п̼ɦ̼ ̼t̼ɦ̼ẳ̼п̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼ɦ̼i̼ế̼п̼ ̼c̼ɦ̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼ɦ̼i̼ệ̼п̼ ̼C̼ô̼п̼g̼ ̼a̼п̼ ̼p̼ɦ̼ư̼ờ̼п̼g̼ ̼п̼g̼ɦ̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼đ̼a̼п̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼ɦ̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼п̼g̼ɦ̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼

C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼Đ̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼.̼H̼.̼ ̼(̼7̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼l̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼̼̼á̼̼̼n̼̼̼h̼̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼c̼u̼-̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼m̼-̼m̼u̼-̼c̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼m̼a̼t̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼-̼k̼h̼i̼-̼b̼i̼-̼n̼h̼a̼c̼-̼d̼e̼o̼-̼k̼h̼a̼u̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼7̼3̼0̼2̼1̼1̼3̼4̼2̼6̼8̼5̼.̼h̼t̼m̼

̼X̼e̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼B̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼‘̼c̵̼̼ụ̵̼̼c̼ ̼s̵̼̼ú̵̼̼c̼’̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̵̼̼á̵̼̼n̵̼̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼.̼n̼h̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼.̼

C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̵̼̼á̵̼̼n̵̼̼h̵̼̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼7̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̵̼̼á̵̼̼n̵̼̼h̵̼̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̵̼̼á̵̼̼n̵̼̼h̵̼̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼h̼a̼-̼n̼o̼i̼-̼c̼u̼-̼o̼n̼g̼-̼b̼i̼-̼n̼h̼a̼c̼-̼n̼h̼o̼-̼d̼e̼o̼-̼k̼h̼a̼u̼-̼t̼r̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼m̼-̼m̼u̼-̼c̼o̼i̼-̼d̼a̼n̼h̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼m̼a̼t̼-̼c̼h̼i̼e̼n̼-̼s̼y̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼a̼n̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!