T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼4̼ ̼-̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼,̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼1̼4̼ ̼-̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼,̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼c̼.̼h̼.̼ế̼.̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼:̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼1̼6̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼3̼0̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼2̼1̼/̼9̼ ̼(̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼)̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼2̼1̼C̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼H̼ạ̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼.̼ ̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼T̼O̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼N̼.̼N̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼D̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼.̼Q̼.̼H̼.̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼S̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼)̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼W̼a̼v̼e̼ ̼(̼B̼K̼S̼ ̼1̼9̼G̼1̼-̼1̼6̼1̼0̼0̼ ̼v̼à̼ ̼B̼K̼S̼ ̼1̼9̼A̼F̼-̼0̼2̼8̼8̼2̼)̼;̼ ̼x̼e̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼B̼K̼S̼ ̼8̼8̼L̼1̼-̼1̼4̼5̼9̼0̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼H̼o̼n̼d̼a̼ ̼R̼F̼X̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ồ̼n̼.̼

̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼

Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼O̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼ ̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼4̼,̼ ̼1̼6̼,̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!