T̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼2̼ ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼Q̼u̼.̼a̼n̼ ̼H̼.̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼2̼ ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼

T̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼”̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼.̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼t̼h̼ầ̼̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼(̼L̼u̼̣̼c̼ ̼N̼g̼a̼̣̼n̼,̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼l̼â̼̣̼p̼ ̼t̼ứ̼̼c̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼K̼é̼p̼ ̼2̼A̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼”̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼

s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼à̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ả̼i̼…̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼…̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼T̼h̼ầ̼̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼̼i̼ ̼(̼đ̼ứ̼̼n̼g̼)̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼á̼o̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼ò̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼é̼t̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼A̼D̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼A̼D̼N̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼X̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼”̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼”̼

T̼h̼ầ̼̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼h̼i̼ế̼̼m̼ ̼m̼u̼ô̼̣̼n̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼M̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ă̼̣̼p̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ồ̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼h̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼̣̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼b̼ó̼ ̼g̼â̼n̼…̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼̼a̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼9̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼T̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼̼c̼ ̼v̼à̼̼ ̼C̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼é̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

T̼h̼ầ̼̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ắ̼̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼̼a̼ ̼h̼i̼ế̼̼m̼ ̼m̼u̼ô̼̣̼n̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼n̼h̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼á̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼9̼9̼.̼9̼9̼%̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼N̼g̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼k̼e̼n̼h̼1̼4̼.̼ ̼v̼n̼/̼h̼y̼-̼h̼u̼u̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼l̼a̼n̼g̼-̼t̼a̼i̼-̼b̼a̼c̼-̼g̼i̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼a̼-̼h̼i̼e̼m̼-̼m̼u̼o̼n̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼c̼h̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼h̼e̼-̼v̼o̼i̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼2̼4̼0̼0̼5̼1̼5̼3̼4̼7̼4̼.̼c̼h̼n̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼”̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼L̼a̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼”̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ă̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼.̼ ̼C̼a̼o̼ ̼X̼a̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ỡ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ó̼t̼.̼

̼N̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼m̼ạ̼o̼)̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!