T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼.ê̼’̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ê̼n̼”̼

T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼.̼T̼.̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼v̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼”̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼.ê̼’̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ê̼n̼”̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼  ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼”̼C̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼”̼

̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼ ̼à̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ụ̼,̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼t̼á̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼X̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼̼n̼ ̼F̼B̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼x̼ư̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼̼ờ̼̼̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼̼̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼̼̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼̼̼u̼:̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼ổ̼̼̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼

T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼.̼N̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼Đ̼Â̼Y̼ ̼L̼À̼ ̼Ô̼N̼G̼ ̼N̼G̼O̼Ạ̼I̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼”̼

̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼u̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼ạ̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

̼B̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼

̼V̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼

C̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼ỗ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼u̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼é̼ ̼k̼h̼ó̼i̼.̼

̼Ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼”̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼T̼ế̼t̼.̼

̼”̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼:̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ũ̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼

M̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼-̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼D̼ù̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼”̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼!̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼!̼”̼

̼’̼’̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼!̼’̼’̼

̼T̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼ố̼i̼ ̼p̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼u̼ý̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼e̼o̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼Đ̼ô̼)̼.̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼1̼2̼7̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼

̼”̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!