T̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼

6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼L̼i̼ệ̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ự ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼c̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼

̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼M̼i̼c̼h̼a̼e̼l̼ ̼O̼s̼t̼e̼r̼h̼o̼l̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼n̼e̼s̼o̼t̼a̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼B̼i̼d̼e̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼O̼s̼t̼e̼r̼h̼o̼l̼m̼ ̼v̼í̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼v̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼9̼0̼-̼9̼5̼%̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼9̼0̼-̼9̼5̼%̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼P̼h̼ó̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼E̼r̼i̼c̼a̼ ̼C̼h̼a̼r̼t̼e̼r̼s̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼O̼x̼f̼o̼r̼d̼ ̼(̼A̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼n̼C̼o̼v̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼̼

̼N̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼o̼n̼e̼ ̼S̼i̼m̼o̼n̼s̼e̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼R̼o̼s̼k̼i̼l̼d̼e̼ ̼(̼Đ̼a̼n̼ ̼M̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼5̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼C̼o̼v̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼i̼m̼o̼n̼s̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼-̼4̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼1̼8̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼j̼c̼h̼ ̼n̼C̼o̼v̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼w̼e̼b̼t̼r̼e̼t̼h̼o̼.̼c̼o̼m̼/̼f̼/̼b̼e̼n̼h̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼g̼a̼p̼/̼6̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼t̼o̼i̼-̼v̼i̼r̼u̼s̼-̼n̼c̼o̼v̼-̼s̼e̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼o̼-̼c̼a̼c̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼g̼i̼a̼-̼d̼u̼-̼d̼o̼a̼n̼-̼n̼e̼n̼-̼b̼i̼e̼t̼-̼t̼r̼u̼o̼c̼-̼d̼e̼-̼c̼h̼u̼a̼n̼-̼b̼i̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ả̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼:̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼(̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼(̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼)̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼/̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼(̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼T̼T̼N̼D̼.̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼B̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼í̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼(̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼,̼ ̼B̼,̼ ̼C̼,̼ ̼D̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼B̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼-̼6̼0̼%̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼8̼5̼%̼ ̼g̼e̼n̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼1̼5̼%̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ũ̼ ̼H̼á̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼(̼v̼a̼r̼i̼a̼n̼t̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼(̼m̼u̼t̼a̼n̼t̼)̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼–̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼.̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼(̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼)̼.̼ ̼C̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼p̼i̼t̼ ̼(̼c̼ồ̼n̼,̼ ̼x̼à̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ỏ̼ ̼n̼à̼y̼)̼,̼ ̼l̼õ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼R̼N̼A̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼D̼N̼A̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼n̼z̼y̼m̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼e̼n̼ ̼R̼N̼A̼.̼ ̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼e̼n̼ ̼R̼N̼A̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼y̼ể̼u̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼h̼o̼à̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼

̼L̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼g̼a̼i̼ ̼(̼s̼p̼i̼k̼e̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼)̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼x̼ú̼c̼ ̼t̼u̼”̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼g̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼V̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼–̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼V̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼P̼a̼s̼t̼e̼u̼r̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼:̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼(̼V̼O̼I̼s̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼(̼V̼O̼C̼s̼)̼.̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼(̼V̼O̼I̼s̼)̼:̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼g̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼a̼c̼i̼d̼ ̼a̼m̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼;̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼/̼c̼h̼ù̼m̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼;̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼
̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼(̼V̼O̼C̼s̼)̼:̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼;̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼;̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼/̼l̼à̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼;̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼;̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼W̼H̼O̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼,̼ ̼B̼e̼t̼a̼,̼ ̼G̼a̼m̼m̼a̼ ̼v̼à̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼“̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼”̼ ̼+̼ ̼“̼t̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼.̼ ̼(̼1̼)̼

̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼1̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼D̼ò̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼ ̼–̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼0̼B̼/̼5̼0̼1̼Y̼.̼V̼1̼)̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼P̼H̼E̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼-̼3̼0̼%̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼%̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼g̼e̼n̼e̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼r̼i̼s̼ ̼W̼h̼i̼t̼t̼y̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼W̼H̼O̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼6̼3̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼4̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼9̼0̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼B̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼a̼s̼t̼e̼u̼r̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼e̼n̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼8̼5̼.̼7̼%̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼7̼ ̼(̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼)̼,̼ ̼1̼4̼,̼3̼%̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼3̼5̼1̼ ̼(̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼)̼.̼

̼2̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼(̼D̼ò̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼3̼5̼1̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼0̼C̼/̼5̼0̼1̼Y̼.̼V̼2̼)̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼e̼l̼t̼a̼ ̼(̼B̼.̼1̼.̼3̼5̼1̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼ị̼n̼h̼ ̼N̼e̼l̼s̼o̼n̼ ̼M̼a̼n̼d̼e̼l̼a̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼8̼0̼-̼9̼0̼%̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼a̼l̼i̼m̼ ̼A̼b̼d̼o̼o̼l̼ ̼K̼a̼r̼i̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼T̼u̼l̼i̼o̼ ̼d̼e̼ ̼O̼l̼i̼v̼e̼i̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼K̼r̼i̼s̼p̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼e̼l̼t̼a̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼.̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼…̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼0̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼B̼e̼l̼t̼a̼ ̼(̼B̼.̼1̼.̼3̼5̼1̼)̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼.̼

̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼3̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼(̼D̼ò̼n̼g̼ ̼P̼.̼1̼)̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼G̼a̼m̼m̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼P̼.̼1̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼(̼N̼I̼I̼D̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼N̼e̼w̼ ̼Y̼o̼r̼k̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼A̼m̼a̼z̼o̼n̼a̼s̼,̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼P̼.̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼r̼ắ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼P̼.̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼h̼ò̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼”̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼á̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼P̼.̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼2̼.̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼4̼.̼ ̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼B̼.̼1̼.̼6̼1̼7̼.̼2̼)̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼(̼B̼.̼1̼.̼6̼1̼7̼.̼2̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼é̼p̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼ở̼ ̼c̼ả̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼“̼g̼h̼é̼ ̼t̼h̼ă̼m̼”̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼W̼H̼O̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼1̼2̼4̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼ ̼(̼E̼C̼D̼C̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼%̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼0̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼A̼n̼h̼.̼ ̼E̼C̼D̼C̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼7̼0̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼E̼U̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼0̼%̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼

̼B̼à̼ ̼R̼o̼c̼h̼e̼l̼l̼e̼ ̼W̼a̼l̼e̼n̼s̼k̼y̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼D̼C̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼5̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼S̼c̼o̼t̼l̼a̼n̼d̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼L̼a̼n̼c̼e̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼á̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼o̼ ̼p̼h̼ì̼,̼ ̼t̼i̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼…̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼0̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼.̼ ̼T̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼(̼F̼1̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼…̼

b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ó̼”̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼P̼l̼u̼s̼ ̼–̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼ậ̼u̼ ̼d̼u̼ệ̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ế̼ ̼b̼à̼o̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼.̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼B̼.̼1̼.̼6̼1̼7̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼é̼p̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼L̼4̼5̼2̼R̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼E̼4̼8̼4̼Q̼,̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼B̼r̼a̼z̼i̼l̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼.̼1̼.̼6̼1̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼“̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼C̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼C̼Ó̼!̼ ̼C̼á̼c̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼“̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼”̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼b̼é̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼m̼u̼e̼l̼ ̼A̼l̼i̼z̼o̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼C̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼à̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼a̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼”̼.̼ ̼K̼ì̼m̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼S̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼6̼%̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼7̼9̼%̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼i̼ề̼u̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼é̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼3̼5̼%̼.̼

̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼e̼w̼ ̼E̼n̼g̼l̼a̼n̼d̼ ̼J̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼ ̼o̼f̼ ̼M̼e̼d̼i̼c̼i̼n̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼.̼

̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼8̼8̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼,̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼9̼3̼,̼7̼%̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼P̼H̼E̼)̼,̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼P̼f̼i̼z̼e̼r̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼9̼6̼%̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼9̼2̼%̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼A̼l̼p̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼%̼.̼

̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼6̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼l̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼7̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼7̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼v̼i̼d̼

̼T̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼9̼2̼%̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼D̼e̼l̼t̼a̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼v̼c̼.̼ ̼v̼n̼/̼b̼i̼e̼n̼-̼c̼h̼u̼n̼g̼-̼v̼i̼r̼u̼s̼-̼c̼o̼r̼o̼ ̼n̼a̼/̼

Facebook Comments
admin

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!